Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN STOSOWANIA KART PODARUNKOWYCH

Wydawcą Kart Podarunkowych Lee Cooper jest

Kamex II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ogrodowa 66a;  42-202 Częstochowa;  Polska
NIP: 949-217-62-11 ,

 

I.

Nabycie i korzystanie z Karty Podarunkowej Lee Cooper

1. Karty Podarunkowe Lee Cooper są do nabycia wyłącznie we wszystkich sklepach firmowych Lee Cooper i sklepach outletowych Lee Cooper na terenie całej Polski. Aktualna lista adresowa sklepów dostępna jest na stronie: www.leecooper.pl/sklepy.

2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Kamex II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386396, NIP: 9492176211.

a) Karty Podarunkowe Lee Cooper są wydawane na okaziciela,

b) Karty Podarunkowe Lee Cooper w momencie nabycia są zasilane dowolną kwotą, nie mniejszą jednak niż 20zł.

3. Karta Podarunkowa Lee Cooper:

a) może być zrealizowana wyłącznie w sklepach firmowych i outletowych Lee Cooper w Polsce, należących do Wydawcy; dokładne adresy sklepów zawiera Załącznik nr 1.

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne,

c) zwrot produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Karcie Podarunkowej Lee Cooper możliwy jest w ciągu 7 dni,

d) w przypadku zwrotu produktu kwota zakupionego produktu zostanie przelana na Kartę Podarunkową Lee Cooper, ponownie ją zasilając.

e) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Lee Cooper w przypadku, gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji.

 

II.

Zwrot/Zasilenie Karty Podarunkowej

W przypadku, gdy zostaną pobrane wszystkie środki z Karty Podarunkowej Lee Cooper, Klient może wyrzucić kartę lub ją zasilić i zatrzymać do ponownego użycia.

III.

Termin ważności Karty Podarunkowej

1. Termin ważności Karty Podarunkowej Lee Cooper wynosi 12 m-cy od daty jej wydania, bez względu na to, czy są na niej środki, czy nie ma.

2. Karty Podarunkowe Lee Cooper są wielokrotnego użytku, co oznacza, że Klient może wielokrotnie dokonywać nimi zakupów, i zasilać.

IV.

Płatność Kartą Podarunkową

1. W przypadku zakupu towaru ilość zgromadzonych środków na karcie zostaje pomniejszona o wartość zakupu.

2. W przypadku zakupu towaru o kwocie wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej Lee Cooper, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówką, kartą kredytową lub też inną Kartą Podarunkową Lee Cooper).

3. W przypadku zakupu towaru o kwocie niższej, niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej Lee Cooper, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu.

4. Kwota, która pozostaje na Karcie Podarunkowej Lee Cooper po dokonaniu zakupu nie ulega przepadkowi i może być wykorzystana przez Klienta w innym terminie i miejscu.

5. Realizacja Karty Podarunkowej Lee Cooper przez Klienta będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy jej posiadacz wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Lee Cooper w sposób nieuprawniony.

 

V.

Wymiana towaru

1. Różnica kwoty z wymiany towaru nie może być zwrócona w gotówce i zostaje zaksięgowana z powrotem na Karcie Podarunkowej Lee Cooper:

a) jeżeli Klient posiada Kartę Podarunkową Lee Cooper, w/w kwota z różnicy zwracanego towaru zostaje na nią zaksięgowana,

b) w przypadku, gdy Klient nie posiada Karty Podarunkowej Lee Cooper otrzymuje nową kartę z zaksięgowaną kwotą z różnicy z wymiany towaru.

VI.

Zniszczenie, utrata, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie,

2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Lee Cooper Klientowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

VII.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Lee Cooper będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta. Reklamacje należy przekazywać bezpośrednio w sklepie Lee Cooper.

2. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa Lee Cooper uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Klient składając reklamację oddaje obsłudze wybranego sklepu Lee Cooper uszkodzoną Kartę Podarunkową Lee Cooper. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Lee Cooper, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Lee Cooper w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Lee Cooper, którą Wydawca wyda Klientowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Lee Cooper.

3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Lee Cooper mogą być realizowane w sklepach Lee Cooper w godzinach pracy tych sklepów.

 

VIII.

Inne

1. Klient poprzez wpłatę środków pieniężnych na Kartę Podarunkową Lee Cooper oraz jej odbiór oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Wydawca stwierdza, że Karta Podarunkowa Lee Cooper nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Wydanie Klientowi Karty Podarunkowej Lee Cooper nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Klient, na

żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej

Lee Cooper ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.leecooper.pl oraz w sklepach firmowych Lee Cooper.

 

ZAŁACZNIK N1 1

Sklepy Firmowe:

Centrum Handlowe Zielone Arkady

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

+48 510 813 366

Galeria Jurajska

Częstochowa

Aleja Wojska Polskiego 207

+48 785 007 925

Siedziba firmy

Częstochowa

Ogrodowa 66A

+48 343241083

Forum Gdańsk

Gdańsk

Targ Sienny 7

+48 695 551 166

Galera Echo

Kielce

ul. Swiętokrzyska 20

+48 785 007 939

Galeria Krakowska

Kraków

ul. Pawia 5

+48 785 007 920

Park Handlowy Zakopianka

Kraków

ul. Zakopiańska 62

+48 785 007 919

Rybnik PLAZA

Rybnik

ul. Raciborska 16

+48 785 007 940

Galeria Północna

Warszawa

ul. Światowida 17

+48 785 007 914

Focus Mall

Zielona Góra

Wrocławska 17

+48 695 551 144


Sklepy Outlet

Outlet Center

Białystok

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B

+48 785 007 912

DESIGNER OUTLET

Gdańsk

ul. Przywidzka 8

+48 785 007 922

Lublin Outlet Center

Lublin

ul. Mełgiewska 16D

+48 785 007 906

Factory Poznań

Luboń

ul. Dębiecka 1

+48 785 007 941

Factory Kraków

Modlniczka - Kraków

ul. Prof. Adama Różańskiego 32

+48 662 085 374

Ptak Outlet

Rzgów

ul. Żeromskiego 8

+48 785 007 928

DESIGNER OUTLET

Sosnowiec

ul. Orląt Lwowskich 138

+48 785 007 921

Outlet Park Szczecin

Szczecin

ul. Andrzeja Struga 42

+48 785 007 929

Factory Annopol

Warszawa

ul. Annopol 2

+48 785 007 938

DESIGNER OUTLET

Warszawa Piaseczno

ul. Puławska 42E

+48 785 007 916

Factory Ursus

Warszawa Ursus

Plac Czerwca 1976r. nr 6

+48 785 007 915

Factory Outlet

Wrocław

ul. Graniczna 2

+48 785 007 917