Polityka Prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które Nam przekazałeś wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach naszego portalu, a Ty dzięki temu zyskasz możliwość realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych.

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym Administratora.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.leecooper.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy:

 

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:  Kamex II Mlek i Kania sp.j. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa, KRS 0000897033, NIP: 9492176211, e- mail: sklep@leecooper.pl, telefon kontaktowy +48 (34) 324 10 83.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w przypadku Użytkowników/Klientów sklepu internetowego www.leecooper.pl - dane są zbierane w celu:

a. założenia konta w sklepie internetowym Administratora;

b.       zarejestrowania się w sklepie internetowym Administratora;

c.        dostarczenia zamówionego towaru

2.       ponadto w przypadku Użytkowników/Klientów sklepu internetowego www.leecooper.pl Klientów stacjonarnych, Kontrahentów Administratora - dane są zbierane również w celu:

a)       wysyłania ofert handlowych Administratora oraz w innych celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (marketing, telemarketing) (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail sklep@leecooper.pl lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

b)       realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).

c)       badania satysfakcji Użytkowników/Klientów/Kontrahentów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów/Kontrahentów Administratora z oferowanych produktów i usług, jak również w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d)       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e)       realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

f)        korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia) (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit c RODO).

g)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Administratora, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora - monitoring w sklepach stacjonarnych  (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):

Poprzez profilowanie należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty  opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.

Informacje, które gromadzimy w związku z dokonywaniem przez Klientów zakupów w sklepie internetowym Administratora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Wskazujemy, że:

-         na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych ze szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1. RODO);

-         profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze sklepu internetowego Administratora i dopasowywania treści znajdujących się w ofercie Administratora do tych preferencji.

-         profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

IV. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:

a.       w przypadku, przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

b.       Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

c.        Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.

d.       w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego.

e.       w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje. W przypadku, przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sklepach stacjonarnych Administratora okres przetwarzania trwa 14 dni od daty zarejestrowania nagrania.  

 

V. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;

- podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe;

- podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

- podmiotom świadczącym usługi transportowe;

- podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, firmy księgowe, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego lub stacjonarnego.

Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.        prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.       prawo do przenoszenia danych;

f.         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Administratora pod adresem  https://www.leecooper.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator danych nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Również w zakresie przepływu danych w ramach Google Analytics, stwierdzić należy, że w tym zakresie Google Analytics posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.

 

IX. Skarga do PUODO:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

X. Dodatkowe informacje:

Pliki Cookies

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz sklep ). Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu w następujących celach:
    • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
    • zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
    • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzu zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu;
  2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
  3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep – zgodnie z przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 

Google Analitycs

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) - usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy zbierali i analizowali informacje o Twoich odwiedzinach na naszej stronie internetowej za pomocą wyżej wymienionych narzędzi analitycznych, możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Pixel Facebooka

Na stronie sklepu internetowego znajdziesz pixel do portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ). Na stronie sklepu, w zakładce kontakt pixel facebooka jest oznaczony logo Facebook. Pixel ten łączy bezpośrednio z profilem Administratora na serwerze Facebooka. Po kliknięciu w pixel Facebook może uzyskać informację, że nasza strona była odwiedzana z Twojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz stronę Administratora będąc zalogowanym na profilu Facebooka, wówczas on zarejestruje informacje o tej wizycie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Na profilu Facebook dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest zgoda użytkowników wyrażona poprzez polubienie Profilu. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.

Bezpieczeństwo

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, włącznie z szyfrowaniem danych oraz technologią SSL, w celu ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych przez przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem.

W sklepie internetowym prywatność każdego konta Klienta jest chroniona hasłem. W celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych na koncie Klient powinien ustawić dla konta silne hasło, chronić je przed ujawnieniem oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera innym osobom lub wylogowywać się z konta każdorazowo po skończonej wizycie w Administratora.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

pixel