Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – KAMEX II Mlek i Kania sp. j. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000897033, NIP: 949-217-62-11, REGON: 241944438, e-mail sklep@leecooper.pl

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.leecooper.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (konsument), a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia lub korzystać z innych usług Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie internetowym.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.leecooper.pl.
  2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
  5. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są również poza obszar Polski.
  6. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad.

 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu (on-line).
  3. Warunkiem złożenia zamówienia na stronie Sklepu jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych przez system danych koniecznych do wysyłki i płatności.
  4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów z dostępnej oferty Sklepu poprzez „dodanie” ich do koszyka.
  5. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji towarów w zamówieniu, danych teleadresowych koniecznych do wysyłki towaru lub koniecznych do wystawienia rachunku do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Złóż zamówienie".
  6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu, za określoną tam cenę. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeśli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
  8. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail przesyłaną do Klienta. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.
  9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o rezygnacji z zamówienia drogą telefoniczną lub mailową, które zostały wskazane w definicji Sprzedawcy powyżej.
  10. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
   • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
   • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
  14. Ewentualnie w przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
  15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie określonym w §6 ust. 6 niniejszego regulaminu.
  16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 3. Ceny i metody płatności
  1. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, wybranej formy płatności oraz od wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

   a) przelewem tradycyjnym - wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy,
   b) za pobraniem - płatność przy odbiorze towaru,
   c) przelewem online - szybkim przelewem internetowym w jednym z wybranych banków za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności elektronicznych "Twisto". Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu wpłaty,
   d) poprzez Blik, czyli system płatności mobilnych,
   e) kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
   f) PayPo - możliwość zapłacenia za zakupy w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

   Operacje płatnicze wskazane w punkcie c-f dokonywane są pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
   Jeśli Klient wybierze metodę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
  3. Uwaga! Sklep nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Sprzedawcy na adres e-mail sklep@leecooper.pl.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 1 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 4. Koszty, terminy, sposób i warunki dostawy
  1. Wysyłka towarów jest realizowana przez firmę spedycyjną bądź Pocztę Polską w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.
  2. Towary są dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.
  3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
  4. Jeśli termin dostawy miałby być dłuższy, niż ten wskazany powyżej w ust. 2, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez ostateczną finalizacją zamówienia.
  5. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
  6. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
  7. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 5. Reklamacja
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
  4. Reklamację należy złożyć drogą pocztową wskazując przyczynę reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w Sklepie (wzór poniżej Regulaminu), w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: KAMEX II Mlek i Kania sp. j. ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa.
  5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (znajduje się poniżej Regulaminu).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres KAMEX II Mlek i Kania sp. j., ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa lub na adres e-mailowy sklep@leecooper.pl.
  4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Razem z towarem należy wysłać oryginał paragonu oraz oryginał odstąpienia od umowy jeśli nie został on przesłany wcześniej.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres KAMEX II Mlek i Kania sp. j., ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa.
  6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 8.
  8. Konsument może skorzystać z opcji darmowego zwrotu Towaru. Sprzedawca zastrzega, że usługa darmowe zwroty jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem sieci Paczkomatów Inpost. W celu skorzystania z tej opcji, Konsument musi:

   a) jeśli Konsument posiada konto klienta:
   należy skorzystać z modułu zwrotów towaru dostępnego w panelu klienta leecooper.pl/signin.php. Do przesyłki należy dołączyć wygenerowany formularz zwrotu oraz oryginał paragonu, a na przesyłkę należy nakleić wygenerowaną etykietę i nadać Towaru za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.

   b) jeśli Konsument nie posiada konta klienta:
   należy wejść ze stronę: szybkiezwroty.pl/LeeCooper i wypełnić znajdujący się na niej formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono zweryfikowane pod kątem spełnienia wymaganych warunków. O potwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia Konsument zostanie poinformowany poprzez e-mail. W wysłanej wiadomości e-mail znajdą się także pomocne informacje o sposobie nadania Towaru za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.

   Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem na koszt Sprzedającego.
  10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek z Paczkomatów.

  Wzór dokumentu odstąpienia od umowy znajduje się poniżej Regulaminu.

 7. Polityka prywatności
 8. Szanując Państwa prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które Nam przekazujecie wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach naszego portalu, a Państwo dzięki temu zyskają możliwość realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych w sklepie internetowym Administratora. Wszystkie informacje odnośnie naszej polityki prywatności, klauzula informacyjna i prawa osób których dane dotyczą znajdą Państwo pod tym odnośnikiem - https://www.leecooper.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html

 9. Cookies
 10. Informacje na temat używania plików cookies w sklepie internetowym www.leecooper.pl opisane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.leecooper.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html.

 11. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
  4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu leecooper.pl
  5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  9. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
  10. Klient może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  11. Wszelkie treści zamieszczone na naszej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.), stanowią chronioną prawem autorskim własność firmy KAMEX II Mlek i Kania sp. j. na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).
  12. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
  13. Nazwa LeeCooper oraz znak towarowy są własnością Red Diamond Holdings Sárl z siedzibą w Luxemburgu, a KAMEX II Mlek i Kania sp. j. jest ich wyłącznym licencjobiorcą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  14. KAMEX II Mlek i Kania sp. j. nie udziela nikomu wyraźnego ani dorozumianego prawa do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych, które są lub mogą być publikowane na niniejszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór odstąpienia od umowy.pdf
 2. Wzór protokołu reklamacji.pdf
pixel